Կոչեմ։ վարժություն

Գրաբարյան կոչեմ բայի վարժություններ

Հրաչ Մարտիրոսյան, 2020, Հայոց լեզվի պատմություն, ՀԱՐՑԱՐԱՆ

 

Doc.

Գրաբարյան կոչեմ բայի վարժությունների պատասխաններ

կոչեմ․պատասխաններ․PDF

«Կոչեմ։ վարժություն» գրառումը ունի 5 պատասխան

 1. • 1. «Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք [առնXմ, I ապառնի] ինչ ես պատվիրում եմ ձեզ: Այլևս [եւս] չեմ կոչում ձեզ ծառաներ, զի ծառան չգիտե [գիտեմ]՝ նրա տերն ինչ է անում [գործեմ]․ այլ ձեզ կոչեցի բարեկամներ, որովհետև այն ամենը, որ լսեցի [լսեմ, լու-ա-] իմ Հորից, հայտնեցի [ծանուցանեմ] ձեզ»։
  ► Դուք բարեկամք իմ եք, թե առնուցուք զինչ ես պատուիրեմ ձեզ։Այլեւս ոչ կոչեմ զձեզ ծառայք, զի ծառա ոչ գիտէ՝ զինչ գործէ տէր նորա․այլ զձեզ կոչեցի բարեկամք, զի ամենայն ինչ, զոր լուայ ի Հօրէ իմ, ծանուցի զձեզ;
  • 2. «Եվ նրա անունը եբրայեցերեն՝ Աղբադոն, որ կոչվում է ի հայ բարբառ՝ կորուստ»։
  ► Եւ է անուն նորա եբրայեցեն՝ Աղբադոն,որ կոչի ի հայ բարբառ՝ կորուստ։
  • 3. «Աղերսներով [ողոքանք, -ա-] կանչում էի իմ հարճերի [ի հոլ․] որդիներին․ և նրանք հավիտյան [հմմտ․ միջ․ պարսկ․ ǰāwēd] ուրացան [ուրանամ] ինձ»։
  ► Կոչէի ողոքանաւք զորդիս հարճից իմոց․եւ նոքա յաւետ ուրացին զիս։
  • 4. «Եվ դուրս [արտաքս] կանչեցին Ղովտին և ասացին նրան [երկու բայն էլ դրեք անկատար անցյալով]»։
  ► Եւ արտաքս կոչէին զՂովտ եւ ասէին նմա։
  • 5. «Կկանչե՞ս [I ապառնի] մեգը ձայնով [բարբառ, ո հոլ․]»։
  ► Կանչիցե՞ս զմէգ բարբառով։
  • 6. «Իմ ծառային կանչեցի, և չլսեց [լսեմ, լուայ]․ իմ բերանն աղաչում էր [աղաչեմ]»։
  ► Զծառայ իմ կոչեցի, եւ ոչ լուաւ․ բերանն իմ աղաչէր։
  • 7. «Եվ կանչեց նրան տիրոջ հրեշտակը երկնքից և ասում է»։
  ► Եւ կոչեաց նմա հրեշտակ տեառն յերկնից եւ ասէ։
  • 8. «Եվ Աստված ցամաքը կոչեց երկիր»։
  ► Եւ կոչեաց Աստուած զցամաքն երկիր։
  • 9. «Եվ կոչեց Աստված լույսը ցերեկ [ուրիշ բառ դրեք] և խավարը կոչեց գիշեր»։
  ► Եւ կոչեաց Աստուած զլոյսն տիւ եւ զխաւար կոչեաց գիշեր։
  • 10. «Եվ նրա անունը կոչեց Հակոբ»։
  ► Եւ անուն նորա կոչեաց Յակոբ։
  • 11. «Հիրավի կոչվեց նրա անունը Հակոբ, քանզի [զի] սա [այս] երկու անգամ [սա դրեք առանց անգամ-ի] խաբեց [խաբեմ] ինձ»։
  ► Յիրաւի կոչեցաւ անուն նորա Յակոբ,զի այս երկոքեան խաբեաց զիս։
  • 12. «Հավատարիմ է Աստված, որով կանչվեցիք [գործածե՛ք տվյալ դիմավոր ձևի երկրորդ տարբերակը] ի հաղորդություն նրա որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին՝ մեր Տիրոջը»։
  ► Հաւատարիմ է Աստուած,որով կոչեցարուք ի հաղորդութիւն որդւոյ նորա՝ Յիսուսի Քրիստոսայ՝ Տեառն մեր։
  • 13. «Ուզում ե՞ս [կամիմ], որ (հ)եբրայեցիներից կին մի դայակ կանչեմ [II ապառնի], նա (քեզ համար) կերակրի [սնանիմ բայի պատճառ․, I ապառնի] այդ մանկանը»։
  ► Կամի՞ս,որ յեբրայեցւոց զկին մի դայեակ կոչեցից, նա վասն քո սնանիցէ զմանուկն այդ։
  • 14. «Ես որ արժանի էլ [իսկ] չեմ թե կոչվեմ [II ապառնի] առաքյալ, զի հալածեցի [հալածեմ, նբ․] Աստծո եկեղեցին»։
  ► Ես զոր իսկ ոչ արժանի թէ կոչեցայց առաքեալ,զի հալածեցի զեկեղեցի Աստուծոյ։
  • 15. «Եվ ապա կկանչես [II ապառնի] ինձ, և կլսեմ [լսեմ, լուայ] քեզ»։
  ► Եւ ապա կոչեսցես զիս, եւ լուայցեմ զքեզ։
  • 16. «Եվ ասում են նրա եղբայրները․ Կանչենք աղջկան և հարցնենք [հարցանեմ] նրա բերանից [բերան, ո հոլ․]»։
  ► Եւ ասէն եղբարք նորա․ կոչիցեմք զաղջիկն եւ հարցանիցեմք ի բերանոյ նորա։
  • 17. «Տեր Աստված ստեղծեց [ստեղծանեմ] նաև բոլոր վայրի գազաններին և երկնքի բոլոր թռչուններին և բերեց [ածեմ] նրանց առ Ադամ՝ տեսնելու [անորոշ դերբայ], թե Ադամն ինչ կկոչի [2-րդ ապառնի] նրանց»։
  ► Եւ Տէր Աստուած (ե)ստեղծ եւս զգազանս վայրի բոլորեքեան եւ զթռչունս երկնից բոլորեքեան եւ էած նոցա առ Ադամ՝ տեսանել՝ զինչ կոչիցէ Ադամ նոցա։
  • 18. «Սա կկոչվի [2-րդ ապառնի] կին, քանի որ ամուսնուց [այր] իր առնվեց»։
  ► Սա կոչեսցէ կին,զի յառնէ իւր արարաւ։

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։


The maximum upload file size: 3 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, archive.