«Հայոց լեզվի պատմություն, 1-ին դաս» գրառումը ունի 29 պատասխան

 1. Գործնական աշխատանք
  1. Ընթերցական նախավարժանք
  ալեւր — ալյուր
  առաւաւտ — առավոտ
  առեւծ-առյուծ
  արդեաւք — արդյոք
  բաւթ — բոթ
  բեւր-բյուր
  բոյս- բույս
  եղբաւր- եղբոր
  եղեամն — եղյամն
  երեկոյ- երեկո
  ընտանեաւք- ընտանյոք
  կոյս- կույս
  հաւ- հավ
  հաւատ- հավատ
  հաւտ- հոտ
  յաւէտ- հավետ
  յոյս- հույս
  նեարդ- նյարդ
  սիւն- սյուն
  քոյր- քույր

  2. Հնչյունակապակցություններ
  այV — այ
  այC — այ
  այ# — ա
  աւV — ավ
  աւC(=oC) — օ
  աւC(=oC) — օ
  աւ# — ավ
  եաC — յա
  եայC — եայ
  եայ# — յա
  եաւC — յո
  եաւ# — յավ
  եւV — և
  եւC — յու
  եւ# — և
  իւV — իվ
  իւC — յու
  իւ# — իվ
  յV — յու
  յV — յու
  ոյV — ոյ
  ոյC — ույ
  ոյ# — ո
  ւոյC — վույ
  ւոյ# — վո
  իայC — իայ

  հայոց — հայոց
  այգի — այգի
  արքայ — արքա
  հաւատ- հավատ
  աւձ(օձ) — օձ
  բաւթ(բօթ) — բոթ
  հաւ — հավ
  սենեակ — սենյակ
  հրեայք — հրեայք
  փայտեայ — փայտյա
  արդեաւք — արդյոք
  յարեաւ — հարյավ
  տեւել — տևել
  առեւծ — առյուծ
  արեւ — արև
  դիւան — դիվան
  ձիւն — ձյուն
  թիւ — թիվ
  յարութիւն — հարություն
  յիշողութիւն — հիշողություն
  խոյակ — խոյակ
  լոյս — լույս
  երեկոյ — երեկո
  տեղւոյն — տեղվույն
  այգւոյ — այգվո
  միայն — միայն

 2. ալյուր, առավոտ,առյուծ, արդյոք, բոթ, բույս, եղբոր, եղյամ, երեկո, ընտանյոք, կույս, հավ, հավատ, հոտ, հավետ, հույս, նյարդ, սյուն, քույր

 3. 1. Ընթերցանական նախավարժանք

  Ալյուր
  Առավոտ
  Առյուծ
  Արդյոք
  Բոթ
  Բյուր
  Բույս
  Եղբոր
  Եղյամն
  Երեկո
  Ընտանյոք
  Կույս
  Հավ
  Հավատ
  Հոտ
  Հավետ
  Հույս
  Նյարդ
  Սյուն
  Քույր

  2. Հնչակապակցություններ
  այV -այ հայոց
  այC-այ այգի
  այ#-ա արքա
  աւV-ավ հավատ
  աւC (=oC)-օ օց
  աւC (=oC)-օ բօթ
  աւ#-ավ հավ
  եաC-յա սենյակ
  եայC-յայ հրյայք
  եայ#-յա փայտյա
  եաւC-յո արդյօք
  եաւ#-յավ հարյավ
  եւV-էվ տևել
  եւC-յու առյուծ
  եւ#-էվ արև
  իւV-իվ դիվան
  իւC-յու ձյուն
  իւ#-իվ թիվ
  յV-հ հարություն
  յV-հ հիշողություն
  ոյV-օյ խոյակ
  ոյC-ույ լույս
  ոյ#-օ երեկո
  ւոյC-վույ տեղվույն
  ւոյ#-վօ այգվո
  իայC-յայ միայն

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։


The maximum upload file size: 3 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, archive.