«2. Վարժությունների պատասխանները» գրառումը ունի 2 պատասխան

 1. 1. Հնչյունական վերլուծության ենթարկեք գէթ, զատիկ և մուրճ բառերը։
  գ-հետնալեզվային, ձայնեղ,պայթական բաղաձայն
  է- առաջնալեզվային, միջին բարձրացման ձայնավոր
  թ- առաջնալեզվային, շնչեղ խուլ
  զ- առաջնալեզվային, ձայնեղ, շփական
  ա- հետնալեզվային, ստորին բարձրացման
  տ-առաջնալեզվային, խուլ, պայթական
  ի-առաջնալեզվային,վերին բարձրացման
  կ-հետնալեզվային,խուլ,պայթական
  մ-երկշրթնային, ձայնորդ,պայթական
  ու-հետնալեզվային , վերին բարձրացման
  ր-առաջնալեզվային, ձայնորդ, շփական
  ճ-առաջնալեզվային,խուլ,հպաշփական

  🔹 2. Գրե՛ք այս արևելահայերեն բառերի գրաբարյան համապատասխանները։
  1. քարավիժություն — քարավիժութիւն
  2. հանձնառություն — յանձնառութիւն
  3. հավադետ — հաւադէտ
  4. խորագետ — խորագէտ
  5. հորեղբոր- հօրեղբաւր
  6․ հովիվ — հովիւ
  7. մատյան — մատեան
  8. նյութ- նիւթ
  9. միջերկրյա- միջերկրեայ
  10. տա- տայ
  11. խավարակյաց — խաւարակեաց
  12. հոլովաբանություն — յոլովաբանութիւն
  13. աստղագիտության — աստեղագիտութիւն
  14. գետասույզ — գետասոյզ
  15. գետավեժ — գետավէժ
  16. խորագիտություն — խորագիտութիւն
  17. համենայն դեպս — յամենայն դէպս
  18. հանկարծ — յանկարծ
  19. Միջագետք — Միջագետք
  20. մշտալույս — մշտալոյս
  21. գետամեջք — գետամէջք
  22. հանձինս — յանձինս
  23. բարեկեցությամբ — բարեկեցութիւն
  24. հոլովագույն — հոլովագոյն

  3. Հետևյալ զույգերի գրաբար համապատասխաններից ո՞րը կամ որո՞նք են առավելագույն հակադրություն ներկայացնում հոլովական համակարգում։
  1. որդի vs. սիրտ — որդի
  2. գործ vs. ձուկ — ձուկ
  3. սիրտ vs. դուստր — դուստր
  4. ծով vs. գառ — գառ
  5. սիրտ vs. մաս — մաս

  🔹 4. Թարգմանե՛ք գրաբար։
  1. խաղում է- խաղայ
  2. վազում է -վազէ ;*եյ/
  3. նստում ենք- նստիմք
  4. արգելում եք- արգելուք

 2. 3. Հետևյալ զույգերի գրաբար համապատասխաններից ո՞րը կամ որո՞նք են առավելագույն հակադրություն ներկայացնում հոլովական համակարգում։
  1. որդի vs. սիրտ — որդի
  2. գործ vs. ձուկ — ձուկ
  3. սիրտ vs. դուստր — դուստր
  4. ծով vs. գառ — գառ
  5. սիրտ vs. մաս — մաս

  🔹 4. Թարգմանե՛ք գրաբար։
  1. խաղում է խաղայ
  2. վազում է վազէ *եյ
  3. նստում ենք նստիմք
  4. արգելում եք արգելուք
  1. Հնչյունական վերլուծության ենթարկեք գէթ, զատիկ և մուրճ բառերը։

  🔹 2. Գրե՛ք այս արևելահայերեն բառերի գրաբարյան համապատասխանները։
  1. քարավիժություն — քարավիժութիւն
  2. հանձնառություն — յանձնառութիւն
  3. հավադետ — հաւադէտ
  4. խորագետ — խորագէտ
  5. հորեղբոր- հօրեղբաւր
  6․ հովիվ — հովիւ
  7. մատյան — մատեան
  8. նյութ- նիւթ
  9. միջերկրյա- միջերկրեայ
  10. տա- տայ
  11. խավարակյաց — խաւարակեաց
  12. հոլովաբանություն — յոլովաբանութիւն

  13. աստղագիտության — աստեղագիտութիւն
  14. գետասույզ — գետասոյզ
  15. գետավեժ — գետավէժ
  16. խորագիտություն — խորագիտութիւն
  17. համենայն դեպս — յամենայն դէպս
  18. հանկարծ — յանկարծ
  19. Միջագետք — Միջագետք
  20. մշտալույս — մշտալոյս
  21. գետամեջք — գետամէջք
  22. հանձինս — յանձինս
  23. բարեկեցությամբ — բարեկեցութիւն
  24. հոլովագույն — հոլովագոյն

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։


The maximum upload file size: 3 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, archive.